2002 Godine banime dhe sherbime KDK

Category:

Venecia Materiale Elektrike
Kulla banimi dhe sherbime (120 apartamente, 15 dyqane), ST. “Q.Stafa”

KDK – Viti 2002

Kabine elektrike 20/0.4kv   400KVA
Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
Sistemi Citofonise
Sistemi Telefoni/Internet
Sistemi TV