2002 Godine banimi dhe sherbimi TREMA ENGINEERING2

Category:

Trema Engineering 2 Materiale Elektrike

Godine banimi dhe sherbime (140 apartamente, 50 dyqane), Rr.“4 Shkurti”

Trema Engineering2 – Viti 2002

Kabine elektrike 20/0.4kv   400KVA
Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
Sistemi Citofonise
Sistemi Telefoni/Internet
Sistemi TV
Sistemi Sinjalizim Zjarri
Sistemi Audio
Sistemi CCTV