2003 Godine banimi dhe sherbimi DELTA KONSTRUKSION

Category:

Godine banimi dhe sherbime  (52 apartamente, 20 dyqane), Rr. “S. Frasheri”

Delta Konstruksion – Viti 2003

Kabine elektrike 20/0.4kv   400KVA
Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
Sistemi Citofonise
Sistemi Telefoni/Internet
Sistemi TV