2008 Godine banimi dhe sherbimi HODAJ

Category:

Godine banimi (110 apartamente), Rr. “B.Biba”

Hodaj – Viti 2008

Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
Sistemi Citofonise
Sistemi Telefoni/Internet
Sistemi TV