2009 Godine banimi dhe sherbimi Monte Mare – RIVIERA

Category:

Godine banimi dhe sherbime (100  apartamente, 18 dyqane) “Montemare Vlore”

Riviera sh.p.k – Viti 2009

Kabine elektrike 20/0.4kv   630KVA
Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
Sistemi Citofonise
Sistemi Telefoni/Internet
Sistemi TV