2010 Godine banimi dhe sherbime Homeplan – Kontakt

Category:

Godine banimi (80 apartamente) “Homeplan”

Kontakt sh.p.k – Viti 2010

Kabine elektrike 20/0.4kv   630KVA
Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
Sistemi Citofonise
Sistemi Telefoni/Internet
Sistemi TV