2011 Godine banimi dhe sherbimi TID

Category:

Godine banimi dhe sherbime (200 apartamente, 50 dyqane)  “TID”

TID sh.p.k – Viti 2011

Kabine elektrike 20/0.4kv   2100KVA
Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
Sistemi Citofonise
Sistemi Telefoni/Internet
Sistemi TV
Sistem CCTV
Sistem Audio, Sinjalizm Zjarri